Cách tính mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

1

Mỗi người lao động có thể tự tính được mức lương hưu mình nhận được hàng tháng. Để giúp cho người  lao động trong việc đảm bảo được quyền lợi của mình, Kế toán THD xin giới thiệu đến bạn đọc cách tính mức lương bình quân tháng để tính mức lương hưu, trợ cấp một lần.

1. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

1.1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này:

Thời điểm tham gia bảo hiểm xã hội Tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH Cuối trước khi nghỉ hưu
Trước 01/01/1995 5 năm
01/01/1995 đến 31/12/2000 6 năm
01/01/2001 đến 31/12/2006 8 năm
01/01/2007 đến 31/12/2015 10 năm
01/01/2016 đến 31/12/2019 15 năm
01/01/2020 đến 31/12/2024 20 năm
01/01/2025 trở đi Toàn bộ thời gian

1.2. Người lao động có toán bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Người sử dụng lao động quyết định.

Cach tinh muc luong binh quan thang dong bao hiem xa hoi de tinh luong huu, tro cap mot lan - anh 1

1.3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính như sau:

Ta có công thức sau:

Cach tinh muc luong binh quan thang dong bao hiem xa hoi de tinh luong huu, tro cap mot lan - anh 2

Trong đó: Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ 1: Ông Q nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi, có 23 năm 9 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Diễn biến thời gian đóng bảo hiểm xã hội của ông Q như sau:

– Từ tháng 01/1990 đến tháng 12/1996 (7 năm) đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

– Từ tháng 01/1997 đến tháng 9/2006 (9 năm 9 tháng) đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

– Từ tháng 10/2009 đến tháng 9/2016 (7 năm) đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Ông Q hưởng lương hưu từ tháng 10/2016.

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông Q được tính theo điểm b nêu trên như sau:

– Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là: 7 năm + 7 năm = 14 năm (168 tháng).

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông Q được tính như sau:

Cach tinh muc luong binh quan thang dong bao hiem xa hoi de tinh luong huu, tro cap mot lan - anh 3

Ví dụ 2: Ông T nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi, có 22 năm đóng bảo hiểm xã hội. Diễn biến thời gian đóng bảo hiểm xã hội của ông T như sau:

– Từ tháng 01/1996 đến tháng 12/2002 (7 năm) đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

– Từ tháng 01/2003 đến tháng 12/2013 (11 năm) đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

– Từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2017 (4 năm) đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Ông T hưởng lương hưu từ tháng 01/2018.

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông T được tính như sau:

– Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là: 7 năm + 4 năm = 11 năm (132 tháng).

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của ông T được tính như sau:

28-01-2016 4-34-05 CHCach tinh muc luong binh quan thang dong bao hiem xa hoi de tinh luong huu, tro cap mot lan - anh 4

1.4. Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề sau đó chuyển sang ngành nghề không có phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề cao nhất (nếu đã được hưởng) tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

Ví dụ 3 : Ông H, là chánh văn phòng Bộ, nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/04/2016, có tổng thời gian đóng BHXH là 30 năm. Trước khi chuyển sang làm Chánh văn phòng Bộ, ông H là kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân, có 14 năm được tính thâm niên nghề với hệ số lương là 5,08. Ông H có diễn biến tiền lương đóng BHXH 5 năm cuối như sau: ( giả sử tiền lương cơ sở tại thời điểm tháng 4/2016 là : 1.150.000 đồng/ tháng).

 • Từ tháng 4/2011 đến tháng 3/2014 = 36 tháng, hệ số lương là 6,2 : 1.150.000 x 6,2 x 36 = 256.680.000 đồng
 • Từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2016 = 24 tháng, hệ số lương là 6,56: 150.000 x 6,56 x 24 = 181.056.000 đồng
 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 5 năm cuối để làm cơ sở tính lương hưu của ông H là :

Cach tinh muc luong binh quan thang dong bao hiem xa hoi de tinh luong huu, tro cap mot lan - anh 5

 • Phụ cấp thâm niên nghề của ông H trước khi chuyển sang Bộ Lao động – thương binh và xã hội được cộng vào mức bình quân tiền lương tháng làm cơ sở tính lương tháng làm cơ sở tính lương hưu như sau:

Ông H có hệ số lương trước khi chuyển sang Bộ Lao động – thương binh và Xã hội bằng 5,08, phụ cấp thâm niên nghề được tính là 14% = 1.150.000 x 5,08 x 14% = 817.880 đồng

 • Mức bình quân tiền lương đóng BHXH để làm cơ sở tính lương hưu là : 7.295.600 + 817.880 = 8.113.480 đồng
 • Lương hưu hàng tháng của ông H là : 8.113.480 x 75 % =  085.110 đồng/ tháng.

1.5. Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề sau đó chuyển sang ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu đã có phụ cấp thâm niên nghề thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu

Ví dụ 4: Ông M nguyên là công chức Hải quan, chuyển sang làm kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân, nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/4/2016; có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 27 năm, trong đó 11 năm được tính thâm niên nhà giáo, 16 năm thâm niên ngành kiểm sát. Ông M có diễn biến tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 5 năm cuối như sau (giả sử tiền lương cơ sở tại thời điểm tháng 4/2016 là 1.150.000 đồng/tháng).

 • Từ tháng 4/2011 đến tháng 3/2014 = 36 tháng, hệ số lương là 5,76; thâm niên nghề là 25 %:

1.150.000 đồng x 5,76 x 1,25 x 36 tháng = 298.080.000 đồng.

 • Từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2016 = 24 tháng, hệ số lương là 6,10; thâm niên nghề là 27 %:

1.150.000 đồng x 6,10 x 1,27 x 24 tháng = 213.817.200 đồng.

 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 5 năm cuối để làm cơ sở tính lương hưu của ông M là:

Cach tinh muc luong binh quan thang dong bao hiem xa hoi de tinh luong huu, tro cap mot lan - anh 6

 • Lương hưu hằng tháng của ông M là: 8.531.620 đồng/tháng x 69% = 5.886.818 đồng/tháng.

1.6.  Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề sau đó chuyển sang các ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội không có phụ cấp thâm niên nghề, sau đó lại chuyển sang các ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội có phụ cấp thâm niên nghề, hoặc ngược lại thì căn cứ vào ngành nghề cuối cùng trước khi nghỉ hưu (ngành nghề có được hưởng phụ cấp thâm niên nghề hoặc ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề) để tính mức lương hưu theo mục 1.5; 1.6 đã quy định ở trên

Ngoài bài viết về “Cách tính mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần” mời các bạn cung 2 tìm hiểu về các bài viết liên quan tới bảo hiểm của dịch vụ báo cáo tài chính để có những kiến thức hữu ích

 • Mức hưởng lương hưu hàng tháng
 • Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm hưu trí
 • Quy định về hưởng chế độ bảo hiểm hưu trí một lần

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *