Phụ cấp khu vực đối với người hưởng Bảo hiểm xã hội

phu-cap-khu-vuc-doi-voi-nguoi-huong-bhxh

Những người lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc được hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng BHXH. Để các bạn hiểu rõ chính sách này, Kế toán THD xin chia sẻ bài viết Phụ cấp khu vực đối với người hưởng Bảo hiểm xã hội 

1. Đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội

Được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

“1. Đối tượng áp dụng

a) Người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần hoặc chết kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, mà trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp khu vực;

b) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 đang hưởng phụ cấp khu vực tại nơi đăng ký thường trú có phụ cấp khu vực.”

Theo quy định trên, đối tượng áp dụng được phụ cấp khu vực Bảo hiểm xã hội là:

 • NLĐ nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc BHXH một lần hoặc chết kể từ ngày 01/01/2016 trở đi, mà trước ngày 01/01/2007 đã có thời gian đóng BHXH bao gồm phụ cấp;
 • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 01/01/2016.

Lưu ý: Từ ngày 01/01/2016 đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội được quy định mới theo Luật 58/204/QH13

2. Chế độ hưởng bảo hiểm xã hội

Tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“2. Chế độ hưởng

a) Người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, mà trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp khu vực, thì ngoài hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần theo quy định còn được hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng bảo hiểm xã hội.

Thân nhân của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp khu vực nhưng chưa hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần mà bị chết từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở về sau thì ngoài trợ cấp tuất theo quy định còn được hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng bảo hiểm xã hội.

b) Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016, thường trú tại nơi có phụ cấp khu vực thì được tiếp tục hưởng phụ cấp khu vực theo mức hiện hưởng (không điều chỉnh theo mức lương cơ sở) cho đến khi có quy định mới của Chính phủ.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 và hưởng phụ cấp khu vực tại nơi đăng ký thường trú mà từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi thay đổi nơi thường trú và nhận lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng ở nơi có phụ cấp khu vực thì được hưởng mức phụ cấp khu vực theo mức phụ cấp khu vực tại nơi thường trú mới; trường hợp nơi thường trú mới không có phụ cấp khu vực thì thôi hưởng phụ cấp khu vực.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 thường trú tại nơi không có phụ cấp khu vực và không hưởng phụ cấp khu vực mà từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi thay đổi nơi thường trú và nhận lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng ở nơi có phụ cấp khu vực thì cũng không được hưởng phụ cấp khu vực.”

Theo quy định trên, chế độ được hưởng đối với trường hợp cụ thể như sau:

 • Đối với Người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi:

– Bản thân NLĐ đó được hưởng

+ Hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần theo quy định;

+ Hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng bảo hiểm xã hội;

– Thân nhân của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp khu vực nhưng chưa hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần mà bị chết từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở về sau:

+ Trợ cấp tuất theo quy định;

+ hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng bảo hiểm xã hội;

 • Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng trước 01/01/2016 thường trú tại nơi có phụ cấp khu vực:

+ Tiếp tục hưởng phụ cấp khu vực theo mức hiện hưởng (không điều chỉnh theo mức lương cơ sở) cho đến khi có quy định mới

 • Nếu thường trú tại nơi không có phụ cấp thì thôi hưởng phụ cấp khu vực.

3. Cách tính trợ cấp 1 lần

Được quy định tại Khoản 3 Nghị định 115/2015/NĐ-CP cụ thể như sau:

“Đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này thì mức trợ cấp một lần được tính theo thời gian, tỷ lệ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hệ số phụ cấp khu vực và mức tiền lương cơ sở tại thời điểm giải quyết. Hệ số phụ cấp khu vực được xác định như sau:

a) Đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến 31 tháng 12 năm 2006 thì hệ số phụ cấp khu vực tính trợ cấp một lần là hệ số phụ cấp khu vực thực tế đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội;

b) Đối với thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì hệ số phụ cấp khu vực được tính theo hệ số phụ cấp khu vực của các địa phương, đơn vị theo quy định của pháp luật về phụ cấp khu vực;

c) Đối với thời gian công tác tại các chiến trường B, C trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và chiến trường K trước ngày 31 tháng 8 năm 1989 thì được áp dụng mức phụ cấp khu vực hệ số 0,7 để tính trợ cấp một lần.”

Theo quy định trên, cách tính trợ cấp 1 lần hưởng phụ cấp khu vực đối với người hưởng Bảo hiểm xã hội

Mức tợ cấp một lần được tính theo thời gian, tỷ lệ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hệ số phụ cấp và mức tiền lương cơ sở. Trong đó, hệ số phụ cấp khu vực được tính như sau:

 • Đối với thời gian đóng BHXH từ ngày 01/01/1995 đến 31/12/2006: là hệ số phụ cấp khu vực thực tế đã đóng vào quỹ BHXH;
 • Đối với thời gian công tác trước ngày 01/01/1995: được tính theo hệ số phụ cấp khu vực của các địa phương, đơn vị theo quy định của pháp luật về phụ cấp khu vực;
 • Đối với thời gian công tác tại các chiến trường B, C trước ngày 5 và chiến trường K trước ngày 31/8/1989: được áp dụng mức phụ cấp khu vực hệ số 0,7 để tính trợ cấp một lần.

Ngoài bài viết về “Phụ cấp khu vực đối với người hưởng Bảo hiểm xã hội” mời các bạn cung 2 tìm hiểu về các bài viết liên quan tới bảo hiểm của dịch vụ báo cáo tài chính để có những kiến thức hữu ích

 • Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Doanh nghiệp Nhà nước
 • Hướng dẫn lập mẫu TK3 – TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH
 • Hướng dẫn viết danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *