Tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất

tam-dung-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc

Ngày 20 tháng 11 năm 2014 Quốc hội ban hành Luật số 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội, và ngày 11 tháng 11 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định 115/2015/NĐ-CP để quy định chi tiết về một số điều Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc trong đó có chế độ hưu trí và tử tuất rất được quan tâm. Vậy thì những trường hợp nào người lao động và người sử dụng lao động được tạm ngừng đóng BHXH ? Thời gian ngừng đóng BHXH có bị tính lãi chậm đóng không? Kế toán THD xin chia sẻ bài viết Tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất 

1. Các trường hợp tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được đề cập tại Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội, đó là khi người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng đóng; người lao động hoặc người sử dụng lao động bị tạm giam thì sẽ được tạm dừng đóng BHXH bắt buộc.Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP có quy định chi tiết cụ thể rõ ràng hơn như sau:“1. Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:a) Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;b) Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.”Theo quy định trên, trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là:

 • Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên vì gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;
 •  Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

2. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Được quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:“2.Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:a) Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;b) Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).”Theo quy định trên, khi người sử dụng lao động thuộc đối tượng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thỏa mãn điều kiện sau:

 • Không bố trí được việc làm cho NLĐ, trong đó NLĐ thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên;
 • Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất)

3. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Trường hợp NLĐ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì thời gian tạm dừng quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:“3.Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:a) Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.Người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm dừng đóng.b) Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại Điểm a Khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại Khoản 3 Điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội.”Theo quy định trên, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là:

 • Thời gian không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, NSDLĐ vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Sau khi hết thời hạn tạm dừng đóng, NLĐ và NSDLĐ tiếp tục đóng BHXH và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.

4.1 Đối với trường hợp NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc mà bị tạm giamĐược quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:“5. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam được thực hiện như sau:a) Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này mà bị tạm giam thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội;b) Sau thời gian tạm giam, nếu được cơ quan có thẩm quyền xác định bị oan, sai thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam.Trường hợp người lao động là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu thì người lao động và người sử dụng lao động thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội.Các trường hợp khác thì việc đóng bù thông qua người sử dụng lao động trên cơ sở tiền đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đảm bảo;c) Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại Khoản 3 Điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội;d) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động là có tội thì không thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam.”Theo quy định trên, khi NLĐ bị tạm giam thì sẽ được tạm dừng đóng BHXH cần lưu ý những điểm sau:

 • Sau thời gian tạm giam, nếu được cơ quan có thẩm quyền xác định bị oan, sai thì thực hiện đóng bù BHXH cho thời gian bị tạm giam.
 • Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng;
 • Trường hợp cơ quan thẩm quyền xác định NLĐ là có tội thì không thực hiện việc đóng bù BHXH cho thời gian bị tạm giam.

4.2 Người lao động đi làm việc ở nước ngoàiĐược quy định tại Khoản 6 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:“6.Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này, khi tạm thời bị mất việc làm được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài xác nhận thì thời gian này được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.Sau thời gian tạm thời mất việc làm nếu người lao động trở lại làm việc thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, không thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị mất việc làm tạm thời.”Theo quy định trên, khi NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, bị tạm thời bị mất việc làm được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa NLĐ làm việc ở nước ngoài xác nhận thì thời gian này được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
Nếu NLĐ đi làm trở lại thì sẽ tiếp tục đóng BHXH theo quy định, không phải đóng bù BHXH cho thời gian bị mất việc làm tạm thời.Ngoài bài viết về “Tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất ” mời các bạn cung 2 tìm hiểu về các bài viết liên quan tới bảo hiểm của dịch vụ báo cáo tài chính để có những kiến thức hữu ích

 • Phụ cấp khu vực đối với người hưởng Bảo hiểm xã hội
 • Chế độ tử tuất đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp
 • Từ năm 2016 hợp đồng lao động dưới 3 tháng có phải tham gia bảo hiểm không?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *